​🌹”શ્રીમદ્ વલ્લભાચાયઁજી અને વિજ્ઞાન”🌹

પુષ્ટિ માગઁ એટલે પ્રભુ નો અનુગહ તો ખરોજ પણ સાથે સાથે પ્રકૃતિ અને વિજ્ઞાન ને સાથે વણાયેલો આ માગઁ છે. આ માગઁ મા વૃક્ષ ને પણ વૈષ્ણવ ની ઉપમા આપી છે.
સૂરદાસજી ના પદમા કહ્યું છે કે—-

“મન તું વૃક્ષન સે મત લે”

ગુંસાઇ નો પરમ સેવક અલીખાન પઠાણ હતો. એ વખતે વ્રજ મા વૃક્ષ કાપવાની મનાઇ હતી શ્રી ગુંસાઇજી અકબર પાસે ફરમાન જારી કરાવ્યું હતુ ને તેમ અકબરે આ કામ અલીખાન ને સોપેલુ અને

અલીખાન પરમ વૈષ્ણવ હતો . આછે પુષ્ટિ માગઁ, જે માં વિજ્ઞાન પણ સમાયેલુ છે

અમેરીકા નો એક વિજ્ઞાની કે જેમનુ નામ

“આલ્બર્ટ કેરોને” શ્રીમદવલ્લભાચાયઁજીની વૈદિક સેવા પ્રણાલી નો અભ્યાસ કયાઁ પછી

પોતાએ લખેલ પુસ્તક “The science of Religion” જે અમેરિકામાં થી બહાર પડતુ એ

પુસ્તક મા પોતે લખ્યું છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી એક મહાન તત્વ ચિંતક એવં એક સારા વૈજ્ઞાનિક પણ હતા એમનુ કારણ, એ છે કે,

વારંવાર હાથ ધોવા(ખાસા કરવા) તથા

વારંવાર સ્નાન કરવુ, શુદ્ધવસ્ત્રો પહેરવા

તેમજ પોતે પણ સફેદ વસ્ત્રો પહેરીને ને જગત ને વિજ્ઞાન સમજાવ્યું કે સફેદ વસ્ત્રો મા બેકટરીયા જીવીત રહી શકે તેમ નથી. તેમજ હસ્તધૂનન ન કરવુ દુરથી વંદન કરવા હસ્તધૂનન થી એક બીજાના બેકટરીયા લાગી શકે છે. કપાળ માં તિલક

નિત્ય કરવુ કંકુ પાસે બેકટરીયા રહી શકતા

નથી.વગેરે કારણો પોતાના પુસ્તક મા ઉલ્લેખ કર્યો છે. એમને કહ્યું કે—– શ્રીમહાપુજીએ જ્ઞાન સાથે વિજ્ઞાન નો

આવિષ્કાર કયો છે. અન્ય ના હાથનું ભોજન

ન કરવું જોઈએ એમની પાછળ મહાન વિજ્ઞાન છુંપાયેલુ છે.  શ્રીવલ્લભ

સ્વયં ભોજન સામગ્રી બનાવી શ્રી ઠાકોરજી ને

નિવેદન કરતા પાછળ નુ કારણ વિજ્ઞાન.

કોઈ હાથ કેવા હોય શરીર રોગીષ્ટ હોય તો

શરીર રોગી બની જાય માટે પોતે સ્વયંપાકી બની ને સેવા, સામગ્રી સિદ્ધ કરતા.

-શ્રી મહાપ્રભુજી વિષે એક અમેરીકન વૈજ્ઞાનિક નો મત આ માગઁ વિષે નો છે.

-“આલ્બટ કેરોન” ના પુસ્તક માથી

ગુજરાતી અનુવાદ.

Categories: Holistic Healing | Leave a comment

Post navigation

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: