બાળગીત

 1. હાલરડું
 2. પાપા પગલી
 3. અડકો દડકો
 4. મામાનું ઘર કેટલે
 5. હાથીભાઈ
 6. આવ રે વરસાદ
 7. એન ઘેન દીવા ઘેન
 8. દાદાનો ડંગોરો
 9. બેનીને ઝબલે રૂપાળા મોર
 10. વાર્તા રે વાર્તા
 11. મેં એક બિલાડી
 12. ડોશીમા ડોશીમા
 13. ચકલી બોલે ચીં ચીં
 14. શું બોલે કૂકડો?
 15. અમે બાલમંદિરમાં
 16. ચકીબેન ચકીબેન
 17. એકડે એક
 18. સામે એક ટેકરી છે
 19. સાત વાર
 20. એક બિલાડી જાડી
 21. બાર મહિના
 22. નાની મારી આંખ
 23. જન્મદિવસ
 24. મારો છે મોર
 25. સાઈકલ મારી ચાલે
 26. ચાંદો સૂરજ રમતા’તા
 27. એક હતો ઉંદર
 28. અમે ફેર ફુદરડી
 29. ચણ ચણ બગલી
 30. ખિલખિલાટ કરતાં
 31. ભાઈ બહેનની જોડી
 32. ઝાડ નીચે બેઠા
 33. વાદળ વાદળ
 34. પરી રાણી તમે આવો
 35. નાના નાના સૈનિક
 36. સગપણ
 37. બિલ્લીમાસી ઘરમાં ઘૂસી
 38. પીં પીં સીટી વાગી
 39. નાના સસલાં
 40. ઢીંગલીને મારી હાલાં
 41. ઢીંગલી મેં તો બનાવી
 42. આજ મારી ઢીંગલી
 43. ચલ રે ઘોડા
 44. દોડો રે દોડો ભાઈ
 45. છેટે છેટે ખોરડાં
 46. શીંગોડા શીંગોડા
 47. ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ
 48. ગરબડિયો કોરાવો
 49. હું કેમ આવું એકલી
 50. સિંહની પરોણાગત
 51. ગણપતિદાદા મોરિયા
 52. ચાલો રે બેની ગરબે રમિયે
 53. થમ થમ થમ થમ્પો દેતા
 54. કાનુડાની સાથે રાસે રમિયે
 55. ઘેરૈયા સૌ ચાલો
 56. હોળી આવી
 57. તારા ધીમા ધીમા
 58. ઘડીયાળ મારું નાનું
 59. પોપટ મીઠું બોલે
 60. મજાની ખિસકોલી
 61. તને ચકલી બોલાવે
 62. નમિયે તુજને વારંવાર
 63. ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: