આજ મારી ઢીંગલી

માંદી પડી રે માંદી પડી

આજ મારી ઢીંગલી માંદી પડી

ખાધું નથી એણે પીધું નથી

આજ મારી ઢીંગલી માંદી પડી

બોલાવું ડૉક્ટર હમણાં  ભઈ

શું થયું એને સમજ પડે કંઈ

જા  જા જલદી કરજે ગાડી

ક્યાંયે ન થોભજે એકે ઘડી

ડૉક્ટર આવ્યા જોઈ નાડી

ગભરાશો ન જરી શરદી લાગી

કેવી મજા રે આપણે કરી

આ રે રમત રમશું કાલે ફરી

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: