એકડે એક

એકડે  એક  પાપડ  શેક

બગડે  બે   ચોપડી   લે

 

ત્રગડે ત્રણ   વેઢા   ગણ

ચોગડે  ચાર  બેડો  પાર

 

પાંચડે પાંચ કવિતા વાંચ

છગડે છ  ન શીખે તે  ઢ

 

સાતડે સાત સાંભળો વાત

આઠડે આઠ  લખજો પાઠ

 

નવડે  નવ  લડશો  નવ

એકડે મીંડે દશ  હવે બસ

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: