એક હતો ઉંદર

એક હતો   ઉંદર

કોટ પહેર્યો સુંદર

 

હાથમાં લીધી સોટી

વાતો  કરતો મોટી

 

જો  બનું  હું  અન્નપ્રધાન

કદી પડે ન અન્નની તાણ

 

ઉંદર  સેના ઘૂમતી જાય

ચોકી પહેરો કરતી જાય

 

કોઠા રોટલા ચરતી જાય

લોકો  સૌ   વહેંચી ખાય

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: