ખિલખિલાટ કરતાં

ખિલખિલાટ કરતાં

કલબલાટ   કરતાં

નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં

ખિલખિલાટ કરતાં

કલબલાટ   કરતાં

 

બોલ બોલ કરતાં

દોડી દોડી રમતાં

નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં

ખિલખિલાટ કરતાં

કલબલાટ   કરતાં

 

મુખડાં મલકાવતાં

સૌને     હસાવતાં

નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં

ખિલખિલાટ કરતાં

કલબલાટ   કરતાં

 

થનગન નાચતાં

આનંદે  રાચતાં

નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં

ખિલખિલાટ કરતાં

કલબલાટ   કરતાં

 

નિશાળે     જાતાં

ગીત  નવા ગાતાં

નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં

ખિલખિલાટ કરતાં

કલબલાટ   કરતાં

 

નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં

નાનેરા બાળ અમે સૌને ગમતાં

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: