ગરબડિયો કોરાવો

ગરબડિયો કોરાવો

ગરબે જાળીડાં મેલાવો રે

હું ને પનોતી મારે

મારે અમીબહેન છે બેની જો

 

બેનબા ચાલ્યા સાસરે

એને ટીલી કરો લલાટ જો

આછી ટીલી ઝગેમગે ને

મારે ટોડલે ટહૂકે મોર જો

 

મોર વધાવ્યા મોતીડે ને

ઈંઢોણી મેલું રળતી જો

રળતી હોય તો રળવા દેજો

ને તેલનું ટીપં પડવા દેજો

 

ગરબડિયો કોરાવો

ગરબે જાળીડાં મેલાવો રે

હું ને પનોતી મારે

મારે બચુભાઈ છે વીરા જો

 

ભાઈ બેઠા જમવા

ભોજાઈએ ઓઢ્યા ચીર જો

 

ચીર ઉપર ચુંદડી ને

ચોખલિયાળી ભાત જો

ભાતે ભાતે ભડકલાં ને

વેલ ધડૂકી જાય જો

 

વેલમાં બેઠો વાણિયો કંઈ

કાગળ લખતો જાય જો

કાગળમાં બે પૂતળિયું તે

હસતી રમતી જાય જો

 

હસતી હોય તો હસવા દેજો

ને તેલનું ટીપું પડવા  દેજો

 

વાંકાનેરનો વાણિયો કંઈ

શેર કંકુ તોળે જો

શેર કંકુ તોળે ત્યારે

અચ્છેર હીંગોળ ઢોળે જો

 

અચ્છેર હીંગોળ ઢોળીને

માનાં ગરબા ગાય જો

ગાતો હોય તો ગાવા દેજો

ને તેલનું ટીપું પડવા દેજો

 

જે તેલ પૂરાવે એને તેલિયો દીકરો આવે ને

જે ઘી પૂરાવે એને ઘીયો દીકરો આવે !!

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: