ઘડીયાળ મારું નાનું

ઘડીયાળ મારું નાનું

તે ચાલે છાનું માનું

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

 

એને  નથી  પાંખ

પણ ચાલે ફટફટ

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

 

ખાવાનું    નહિ  માગે

પણ ચાવી આપે ચાલે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

 

અંધારે       અજવાળે

સૌના વખતને સંભાળે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

 

દિવસ  રાતે   ચાલે

પણ થાક નહિ લાગે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

 

ટક ટક  કરતું  બોલે

જરા ય  નહિ   થોભે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

 

ઘડીયાળ મારું નાનું

તે ચાલે છાનું માનું

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: