ચકીબેન ચકીબેન

ચકીબેન ચકીબેન

મારી સાથે રમવા

આવશો કે નહિ આવશો કે નહિ

 

બેસવાને પાટલો

સૂવાને   ખાટલો

ઓઢવાને  પીંછા

આપીશ તને  હું  આપીશ તને

 

ચકીબેન ચકીબેન

મારી સાથે રમવા

આવશો કે નહિ આવશો કે નહિ

 

પહેરવાને સાડી

મોરપીંછાવાળી

ઘમ્મરિયો ઘાઘરો

આપીશ તને  હું  આપીશ તને

 

ચકીબેન ચકીબેન

મારી સાથે રમવા

આવશો કે નહિ આવશો કે નહિ

 

ચક ચક કરજો

ચીં  ચીં  કરજો

ખાવાને  દાણા

આપીશ તને  હું  આપીશ તને

 

ચકીબેન ચકીબેન

મારી સાથે રમવા

આવશો કે નહિ આવશો કે નહિ

 

બા  નહિ બોલશે

બાપુ નહિ વઢશે

નાનો બાબો તો

ઊંઘી ગયો ઊંઘી ગયો

નાનો બાબો તો

ઊંઘી ગયો ઊંઘી ગયો

Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: