ચાલો રે બેની ગરબે રમિયે

ચાલો રે બેની મારી ગરબે રમિયે

તાળી   વગાડતાં  ગરબે  ઘૂમિયે

 

ચાલો રે બેની મારી ગરબે રમિયે

તાળી   વગાડતાં  ગરબે  ઘૂમિયે

 

આભલાં જડેલ મારા ચણિયાની કોર

ઓઢણીમાં ચિતર્યાં છે ઢેલ અને મોર

ઘમ્મર ઘમ  ઘૂમતાં ગરબે રમિયે

તાળી   વગાડતાં  ગરબે  ઘૂમિયે

 

ઢોલક મંજિરા  ને  બંસી  વાગે

ગરબો અમે ગાઈએ મીઠા રાગે

 

વાંકા વળીને       ગરબે  રમિયે

તાળી   વગાડતાં  ગરબે  ઘૂમિયે

 

શરદ પૂનમની  છે રઢિયાળી રાત

ચાંદા સાથે કરતાં તારલિયા વાત

મુખડું  મલકાવતાં ગરબે  રમિયે

તાળી   વગાડતાં  ગરબે  ઘૂમિયે

 

ચાલો રે બેની મારી ગરબે રમિયે

તાળી   વગાડતાં  ગરબે  ઘૂમિયે

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: