ડોશીમા ડોશીમા

‘ડોશીમા ડોશીમા ક્યાં ચાલ્યાં?’

‘છાણાં વીણવા’

‘છાણાંમાંથી શું જડ્યું?’

‘રૂપિયો’

‘રૂપિયાનું શું લીધું?’

‘ગાંઠિયા’

‘ખાય જે ગાંઠિયા ભાંગે તેના ટાંટિયા’

‘ઊભો રે’જે મારા પિટીયા’

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: