થમ થમ થમ થમ્પો દેતા

થમ થમ થમ થમ્પો દેતા ગરબે રમિયે

થમ થમ થમ થમ્પો દેતા ગરબે રમિયે

 

નીચા    વળીને      તાળી      દઈએ

થમ થમ થમ થમ્પો દેતા ગરબે રમિયે

 

ઘમ્મરિયો ઘાઘરો  ને  રેશમની  ચોળી

ઘમ્મરિયો ઘાઘરો  ને  રેશમની  ચોળી

 

ઓઢણી  ઓઢીને  અમે  ગરબે  રમિયે

થમ થમ થમ થમ્પો દેતા ગરબે રમિયે

 

નાનકડાં   હાથમાં   નાનકડી   બંગડી

નાનકડાં   હાથમાં   નાનકડી   બંગડી

 

ઝાંઝર પહેરીને  તે  અમે ગરબે રમિયે

થમ થમ થમ થમ્પો દેતા ગરબે રમિયે

 

સોનાનો  ગરબો   ને   રૂપલા  ઈંઢોણી

સોનાનો  ગરબો   ને   રૂપલા  ઈંઢોણી

 

માથે    મૂકીને    અમે    ગરબે રમિયે

થમ થમ થમ થમ્પો દેતા ગરબે રમિયે

 

નીચા    વળીને      તાળી      દઈએ

થમ થમ થમ થમ્પો દેતા ગરબે રમિયે

 

થમ થમ થમ થમ્પો દેતા ગરબે રમિયે

થમ થમ થમ થમ્પો દેતા ગરબે રમિયે

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: