નાના નાના સૈનિક

કૂચ કરતાં ચાલ્યાં જાય

નાના નાના સૈનિક

કદમ મિલાવી બઢતા જાય

નાના નાના સૈનિક

 

કદમ મિલાવી બોલતાં જાય

જય હિન્દ જય હિન્દ

કૂચ કરતાં ચાલ્યાં જાય

નાના નાના સૈનિક

 

ટેન્ક સૌથી આગળ ચાલે

ઢમઢમ બેન્ડ વાગે

લેફ્ટ રાઈટ લેફ્ટ રાઈટ લેફ્ટ

લેફ્ટ રાઈટ કરતાં જાય

નાના નાના સૈનિક

 

કૂચ કરતાં ચાલ્યાં જાય

નાના નાના સૈનિક

 

ફૂમતાવાળી કેપ પહેરી

ટોપા બૂટ મોજા પહેરી

ગીતો ગાતાં ચાલ્યા જાય

નાના નાના સૈનિક

કૂચ કરતાં ચાલ્યાં જાય

નાના નાના સૈનિક

 

ખાડા ટેકરાં કૂદનારા

હિમ્મતથી આગળ વધનારા

જંગલ પહાડો ભમતા જાય

નાના નાના સૈનિક

 

કૂચ કરતાં ચાલ્યાં જાય

નાના નાના સૈનિક

કદમ મિલાવી બઢતા જાય

નાના નાના સૈનિક

 

કદમ મિલાવી બોલતાં જાય

જય હિન્દ જય હિન્દ

કૂચ કરતાં ચાલ્યાં જાય

નાના નાના સૈનિક

Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: