નાના સસલાં

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

કૂણાં તરણાં ખાતાં રે

દોડી દોડી  જાતાં રે

ડગમગ ડગમગ જોતાં રે કેવાં સસલાં

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

 

રેશમ જેવા સુંવાળા

ગોરા ગોરા રૂપાળા

ધીમે કૂદકાં મારે રે નાના સસલાં

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

ધીંગામસ્તી કરતાં રે

બાથંબાથી કરતાં રે

રમ્મત ગમ્મત કરતાં રે નાના સસલાં

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: