નાની મારી આંખ

નાની મારી આંખ

એ જોતી કાંક કાંક

એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

 

નાના મારા કાન

એ સાંભળે મીઠા ગાન

એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

 

નાક મારું નાનું

એ સુંઘે ફૂલ મજાનું

એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

 

નાની મારી જીભ

એ માણે પીપરમીન્ટ

એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

 

નાના મારા હાથ

એ તાળી પાડે સાથ

એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

 

નાના મારા પગ

એ જલદી ભરે ડગ

એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: