શીંગોડા શીંગોડા

શીંગોડા શીંગોડા

અમને આપો થોડા

એક પછી એક આવો

નહિતર પડી જશો મોડા

મોડા મોડા મોડા

એક શીંગોડું એવું મારું

આખો દિવસ રડતું

એક શીંગોડું એવું મારું

આખો દિવસ રડતું

કજિયા કરતું એં એં કરતું

કજિયા કરતું એં એં કરતું

કહો એ તમને ગમતું ?

ના ના ના !

 

શીંગોડા શીંગોડા

અમને આપો થોડા

એક પછી એક આવો

નહિતર પડી જશો મોડા

મોડા મોડા મોડા

 

એક શીંગોડું એવું મારું

આખો દિવસ લડતું

એક શીંગોડું એવું મારું

આખો દિવસ લડતું

બટકાં ભરતું ચિંટીયા ભરતું

બટકાં ભરતું ચિંટીયા ભરતું

કહો એ તમને ગમતું ?

ના ભાઈ ના !

 

શીંગોડા શીંગોડા

અમને આપો થોડા

એક પછી એક આવો

નહિતર પડી જશો મોડા

મોડા મોડા મોડા

 

એક શીંગોડું એવું મારું

આખો દિવસ હસતું

એક શીંગોડું એવું મારું

આખો દિવસ હસતું

ભલે ને દુખ હોય કે

ભલે ને સુખ હોય

કહો એ તમને ગમતું ?

હા ભાઈ હા !

હા હા હા !

 

શીંગોડા શીંગોડા

અમને આપો થોડા

એક પછી એક આવો

નહિતર પડી જશો મોડા

મોડા મોડા મોડા

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: