સાઈકલ મારી ચાલે

સાઈકલ મારી ચાલે

એની ઘંટી ટનટન વાગે

સરસર સરસર ભાગે

એની ઘંટી ટનટન વાગે

સાઈકલ મારી ચાલે

એની ઘંટી ટનટન વાગે

 

ચાર પૈડાવાળી ને

ગાદીવાળી સીટ

પૂરપાટ ભાગું તો ય

નથી લાગતી બીક

સાઈકલ મારી ચાલે

એની ઘંટી ટનટન વાગે

 

હું ને ભાઈ મારો

આખો દી ફરવાના

નદીએ ફરવા જાશું

સૌથી છાનામાના

સાઈકલ મારી ચાલે

એની ઘંટી ટનટન વાગે

 

સાઈકલ મારી ચાલે

જાણે ઘોડાગાડી

સરસર સરસર ભાગે

જાણે એંજિન ગાડી

સાઈકલ મારી ચાલે

એની ઘંટી ટનટન વાગે

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: