સિંહની પરોણાગત

રીંછ  એકલું ફરવા  ચાલ્યું  હાથમાં લીધી સોટી

સામે  રાણા સિંહ મળ્યા  ને આફત આવી મોટી

 

ઝૂકી   ઝૂકી  ભરી  સલામો  બોલ્યું  મીઠાં  વેણ

મારે  ઘેર  પધારો  રાણા  રાખો   મારું   ક્હેણ

 

હાડ ચામડાં બહુ બહુ ચૂંથ્યાં ચાખોજી  મધ મીઠું

નોતરું  દેવા  ખોળું  તમને  આજે  મુખડું  દીઠું

 

રીંછ  જાય  છે  આગળ  એના  પગ ધબ ધબ

સિંહ  જાય  છે  પાછળ  એની  જીભ લબ લબ

 

ઘર    મારું  જમો સુખેથી મધની  લૂમેલૂમ

ખાવા   જાતાં   રાણાજીએ  પાડી   બૂમે  બૂમ

 

મધપુડાનું  વન  હતું    નહીં  માખીનો પાર

બટકું  પૂડો  ખાવા  જાતાં  વળગી   લારોલાર

 

આંખે   મોઢે   જીભે   હોઠે  ડંખ  ઘણેરા લાગ્યા

ખાધો બાપ રે કરતા ત્યાંથી વનરાજા તો ભાગ્યા

 

રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું  હાથમાં  લીધી  સોટી

સામે રાણા  સિંહ મળ્યાતા આફત  ટાળી મોટી

Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: