હું કેમ આવું એકલી

નાનુભાઈના ગોરી મારે

ગરબે રમવા આવો જો

 

હું કેમ આવું એકલી

રાતલડી અંધારી જો

 

રાતલડી અંધારીમાં

શેરી કાંટા વાગે જો

 

શેરી કાંટા વાગે તો

પગના ઝાંઝર ઝમકે જો

 

પગના ઝાંઝર ઝમકે તો

નણદી સૂતા જાગે જો

 

નણદી સૂતા જાગે તો

બે લાડુડી માંગે જો

 

બે લાડુડી માંગીને

ભરી કોઠીમાં નાખે જો

 

ભરી કોઠીમાં નાખે તો

ભરભર ભૂકો થાય જો

 

ભરભર ભૂકો થાય તો

છોકરાં વીણી ખાય જો

 

છોકરાં વીણી ખાય તો

ઝટઝટ મોટાં થાય જો !

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: