છલકાતું આવે બેડલું

છલકાતું આવે બેડલું !

મલકાતી આવે નાર રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

 

મારા ગામના સુતારી રે

વીરા તમને વીનવું,

મારી માંડવડી ઘડી લાવો રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

 

મારા ગામના લુહારી રે

વીરા તમને વીનવું,

મારી માંડવડી મઢી લાવો રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

 

મારા ગામના રંગારી રે

વીરા તમને વીનવું,

મારી માંડવડી રંગી લાવો રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

 

મારા ગામના કુંભારી રે

વીરા તમને વીનવું,

મારે ગરબે કોડિયાં મેલાવો રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

 

મારા ગામના પિંજારી રે

વીરા તમને વીનવું,

મારા ગરબે દિવેટ મેલાવો રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

 

મારા ગામના ઘાંચીડા રે

વીરા તમને વીનવું,

મારે ગરબે દિવેલ પુરાવો રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

 

મારા ગામના મોતીઆરા રે

વીરા તમને વીનવું,

મારો ગરબો ભલેરો શણગાર રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

 

મારા ગામની દીકરિયું રે

બેની તમને વીનવું,

મારો ગરબો ભલેરો ગવરાવો રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

 

મારા ગામની વહુવારુ રે

ભાભી તમને વીનવું,

મારો ગરબો ભલેરો ઝીલાવો રે

મારી સાહેલીનું બેડલું –

છલકાતું આવે બેડલું !

Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: