તાલીઓના તાલે

તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘૂમી ગાય રે
પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

આસમાની ચૂંદડીના  લહેરણિયાં લહેરાય રે
પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

ગોરો ગોરો ચાંદલિયો ને
દિલ ડોલાવે નાવલિયો
કહેતી મનની વાત રે …
પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …
તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘૂમી ગાય રે
પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

ઓરી  ઓરી  આવ ગોરી  ઓરી ઓરી
ચાંદલિયો હિંચોળે તારા હૈયા કેરી દોરી
રાતડી રળિયાત રે …
પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …
તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘૂમી ગાય રે
પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

ગરબે ઘૂમો, ગોરી ગરબે ઘૂમો
રૂમો   ઝૂમો  ગોરી  રૂમો ઝૂમો
રાસ   રમે  જાણે   શામળિયો
જમુનાજીને ઘાટ રે …
પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …
તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘૂમી ગાય રે
પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત …

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: