ધમ ધમક ધમ સાંબેલું…

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું  અલબેલું… સાંબેલું…

જનમ જનમથી  વહુને  માથે  ભાંગેલું…

સાંબેલું…

 

જેવી ઘઉંમાં કાંકરી,  નણંદ મારી આકરી

હાલે ના પેટનુ પાણી, એવી મારી જેઠાણી

સાંબેલું..

 

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું  અલબેલું… સાંબેલું…

 

જેવી ફૂટે ધાણી, એવી મારી દેરાણી

જેવો  કુવો  ઊંડો, જેઠ  એવો  ભૂંડો

સાંબેલું…

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું  અલબેલું… સાંબેલું…

 

હોય   છો   ને  બટકો, દિયર વટનો કટકો

લીલી લીલી વાડીઓ ને સસરો એમાં ચાડિયો

સાંબેલું…

 

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું  અલબેલું… સાંબેલું…

 

એવો બાંધો સાસુ તણો, પાણીમાં જેમ ફૂલે ચણો

મીઠો  મગનો   શીરો,  એવો  નણંદનો   વીરો

સાંબેલું…

 

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું  અલબેલું… સાંબેલું…

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: