પાંદડું પરદેશી

ઓલ્યા પાંદડાને ઉડાળી મેલો હો

પાંદડું પરદેશી

મારો સસરો આણે આવ્યો  હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ  પીતળિયું  ગાડું લાવ્યો  હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ  ગાડાની મુને ચૂકું લાગે  હો

પાંદડું પરદેશી

હું તો સસરા ભેરી  નહીં  જાઉં

પાંદડું પરદેશી

ઓલ્યા પાંદડાને ઉડાળી મેલો હો

પાંદડું પરદેશી

મારો  જેઠ  આણે  આવ્યો  હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ તો  ખોખલું ગાડું લાવ્યો  હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ ગાડે  બેસી હું નહિ જાઉં  હો

પાંદડું પરદેશી

હું તો જેઠ ભેરી નહીં  જાઉં હો

પાંદડું પરદેશી

ઓલ્યા પાંદડાને ઉડાળી મેલો હો

પાંદડું પરદેશી

મારો પરણ્યો આણે આવ્યો હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ તો ઝાંપેથી ઝરડું લાવ્યો  હો

પાંદડું પરદેશી

ઈ ઝરડે બેસીને હું તો જઈશ હો

પાંદડું પરદેશી

હું  પરણ્યા ભેરી ઝટ જાઉં  હો

પાંદડું પરદેશી

ઓલ્યા પાંદડાને ઉડાળી મેલો હો

પાંદડું પરદેશી

*    *    *    *

[અન્ય પાઠ]

પાંદડું ઊડી ઊડી જાય રે

પરદેશી લાલ પાંદડું

પાંદડું ઊડી ઊડી જાય રે

પરદેશી લાલ પાંદડું

પાંદડાની માયા મુને લાગી રે

પરદેશી લાલ પાંદડું

પાંદડું ઊડી ઊડી જાય રે

પરદેશી લાલ પાંદડું

 

ઓ માડી મારો સાસરો  આણે આવ્યો

માડી હું તો સસરા ભેળી નહિ જાઉં રે

સાસુજી મેણાં મારે

પરદેશી લાલ પાંદડું

 

ઓ માડી મારો જેઠજી આણે આવ્યો

માડી હું તો જેઠજી ભેળી  નહિ જાઉં

જેઠાણી મેણાં મારે

પરદેશી લાલ પાંદડું

 

ઓ માડી મારો દેરજી આણે આવ્યો

માડી હું તો દેરજી ભેળી  નહિ જાઉં

દેરાણી મેણાં બોલે

પરદેશી લાલ પાંદડું

 

ઓ માડી મારો પરણ્યો આણે આવ્યો

માડી હું તો પરણ્યા ભેળી  ઝટ જાઉં

પરણ્યોજી મીઠું બોલે

પરદેશી લાલ પાંદડું

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: