રામદે પીરનો હેલો

હેઈ… હે જી રે…

હે… રણુજાના રાજા

અજમલજીના બેટા

વીરમદેના વીરા

રાણી હેતલના ભરથાર

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… જી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હેઈ… હેલો મારો સાંભળો

રણુજાના રાય

હુકમ કરો તો પીર

જાત્રાયું થાય

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… જી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે… હે… હે જી રે…

હે… વાણિયો ને વાણિયણે

ભલી રાખી ટેક

પુત્ર ઝૂલે પારણે તો

જાત્રા કરશું એક

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે… વાણિયો ને વાણિયણ

જાત્રાએ જાય

માલ દેખી ચોર

એની વાંહે વાંહે જાય

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે… હે જી રે…

હે… ઊંચી ઊંચી ઝાડિયું ને

વસમી છે વાટ

બે હતા વાણિયા ને

ત્રીજો થયો સાથ

મારો હેલો સાંભળો જી

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે… હે જી રે…

ઊંચા ઊંચા ડુંગરા ને

વચમા છે ઢોલ

મારી નાખ્યો વાણિયો ને

માલ લઈ ગયા ચોર

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે…

હે… ઊભી ઊભી અબળા

કરે રે પોકાર

સોગટે રમતા પીરને

કાને ગયો સાદ

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે લીલુડો છે ઘોડલો ને

હાથમાં છે તીર

વાણિયાની વહારે ચઢ્યા

રામદે પીર

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હેઈ… હેલો મારો સાંભળો

રણુજાના રાય

હુકમ કરો તો પીર

જાત્રાયું થાય

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… જી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે…

હે… ઊઠ ઊઠ અબળા

ગઢમાં તું જો

ત્રણે ભુવનમાંથી

શોધી લાવું ચોર

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે… ભાગ ભાગ ચોરટા

તું કેટલેક જઈશ

વાણિયાનો માલ તું

કેટલા દહાડા ખઈશ

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે… રણુજાના રાજા

અજમલજીના બેટા

વીરમદેના વીરા

રાણી હેતલના ભરથાર

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… જી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે… આંખે કરું આંધળો ને

ડીલે કાઢું કોઢ

દુનિયા જાણે

પીર રામદેનો ચોર

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

લાયજાનો વાણિયો ને

ભલી રાખી ટેક

રણુંજા શહેરમાં વાણિયે

પહેરી લીધો વેશ

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… હોજી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હેઈ… હેલો મારો સાંભળો

રણુજાના રાય

હુકમ કરો તો પીર

જાત્રાયું થાય

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… જી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

 

હે… રણુજાના રાજા

અજમલજીના બેટા

વીરમદેના વીરા

રાણી હેતલના ભરથાર

મારો હેલો સાંભળો

હો… હો… જી

હો જી રે મારો હેલો સાંભળો જી

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: