સૂપડું સવા લાખનું

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

દાણા એટલા દાણા, પાણા એટલા પાણા

દાણા દાણા મૈયરિયાના

પાણા પાણા સાસરિયાના

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

 

બોલો નવતર વહુ તમને સસરા ગમે કેવા ?

ઝૂલે બેસી ઝૂલે એવા

એને કાંઈ ન લેવા દેવા

મને સસરા ગમે એવા

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

 

બોલો નવતર વહુ તમારાં સાસુ છે કેવા ?

તીખાં તમતમતાં જાણે

લાલ-લીલા મરચાં જેવા

મારા સાસુજી છે એવા

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

 

બોલો નવતર વહુ તમને નણદી ગમે કેવા ?

ફરતાં ફરતાં ફેરફુદરડી

જાય હવામાં ઉડતા જેવા

મને નણદી ગમે એવા

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

 

બોલો નવતર વહુ તમારા પરણ્યાં છે કેવા ?

ભોળા ભોળા ભટ્ટ ને

બેઠાં હોય ગણપતિ જેવા

મારા પરણ્યાં છે એવા

 

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

દાણા એટલા દાણા, પાણા એટલા પાણા

દાણા દાણા મૈયરિયાના

પાણા પાણા સાસરિયાના

સૂપડું સવા લાખનું, ઝાટકો રે ઝાટકો

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: