હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

કચ્છમાં અંજાર મોટા શે’ર  છે હો જી રે

તિયાં જેસલના હોઈ રે રંગ મો’લ રાજ

હો રાજ !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

 

જેસલને ઉતારા રે ઓરડાં હો જી રે

સતી તોળાંને મેડિયુંના મો’લ રાજ

હો રાજ !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

 

જેસલને  નાવણ  કૂંડિયું  હો રાજ

સતી તોળાંને જમુનાના નીર રાજ

હો રાજ !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

 

જેસલને દાતણ  દાડમી હો જી રે

સતી તોળાંને કણેરીની કાંબ રાજ

હો રાજ !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

 

જેસલને ભોજન લાપસી હો જી રે

સતી તોળાંને કઢિયેલ  દૂધ રાજ

હો રાજ !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

 

જેસલને પોઢણ ઢોલિયાં હો જી રે

સતી તોળાંને હીંડોળા  ખાટ રાજ

હો રાજ !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

હે જી રે !

હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે

 

એ…ઈ… તોરલે

તોરલે   ત્રણ   નર   તારિયા

ને    સાંસતીયો    ને  સગીર

પણ જેસલ  જગતનો  ચોરટો

એ એને પળમાં ય કીધો પીર

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: