હું તો લહેરિયું રે ઓઢી

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે

મને પૂછે આ નગરીના લોક

આ તો કોણે લીધેલું છે આ લહેરિયું રે

 

મારા સસરાજીનું લીધેલ લહેરિયું રે

મારી સાસુની પાડેલ ભાત

આ તો કોનું રે લીધેલ છે લહેરિયું રે

આ તો કોનું રે વ્હોરેલ છે લહેરિયું રે

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે

 

મારા જેઠજીનું લીધેલ લહેરિયું રે

મારી જેઠાણીની પાડેલ ભાત

આ તો કોનું રે લીધેલ છે લહેરિયું રે

આ તો કોનું રે વ્હોરેલ છે લહેરિયું રે

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે

 

મારા પરણ્યાજીનું લીધેલ લહેરિયું રે

મને લહેરિયું ઓઢ્યાની ઘણી હામ

આ તો એનું રે લીધેલ છે લહેરિયું રે

આ તો એનું રે વ્હોરેલ છે લહેરિયું રે

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે

 

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે

મને પૂછે આ નગરીના લોક

આ તો કોનું લીધેલ છે આ લહેરિયું રે

 

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: