જે મશ્કરી કરવા જાય

જે જન મશ્કરી કરવા જાય
મોડા  વહેલો  તે  સપડાય
જૂઠાણું   જલદી    પકડાય
આખર જૂઠો  જન  પસ્તાય
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: