ટહુક કોયલ ટહુક

ટહુક કોયલ ટહુક
કોયલને ટહુકે શું શું બોલે
આંબાની  અમરાઈ બોલે
વનવનની વનરાઈ બોલે
જાંબુડાંના    ઝાડ   બોલે
સામે  ઊભા  પહાડ બોલે

ટહુક કોયલ ટહુક

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: