માડી ગુટકો ખાઉં

માડી ગુટકો ખાઉં
ના ભાઈ ના
આ વેલણ જોયું કે
જે ખાય ગુટકા
તેને પડે વેલણના ફટકા
જે ગુટકા ખાય એ બધાંય
સાવ ગંધારા ઠોબારા થાય
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: