અણવર લજામણો રે

(માંડવામાં ગવાતું ફટાણું)

એ વર તારા અણવરમાં નહિ દમ
કે અણવર લજામણો રે
એના ખિસ્સા ખાલીખમ
કે અણવર લજામણો રે

એ વર તારા અણવરમાં નહિ દમ
કે અણવર લજામણો રે
એના ખિસ્સા ખાલીખમ
કે અણવર લજામણો રે

હાથ પગ દોરડી ને પેટ છે ગાગરડી
આંખોમાં આંજણ ને કાનોમાં છે કડી
હાથ પગ દોરડી ને પેટ છે ગાગરડી
આંખોમાં આંજણ ને કાનોમાં છે કડી

એ તો હસતો હરદમ
કે અણવર લજામણો રે
એ વર તારા અણવરમાં નહિ દમ
કે અણવર લજામણો રે

એના ખિસ્સા ખાલીખમ
કે અણવર લજામણો રે

જાતે ભવાયો થઈ થન થન નાચતો
જાનને નચાવતો ને વરને નચાવતો
જાતે ભવાયો થઈ થન થન નાચતો
જાનને નચાવતો ને વરને નચાવતો

એ તો ફોગટનો મારતો દમ
કે અણવર લજામણો રે
એ વર તારા અણવરમાં નહિ દમ
કે અણવર લજામણો રે

એના ખિસ્સા ખાલીખમ 
કે અણવર લજામણો રે
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: