અમે ઈડરિયો ગઢ જીત્યા

(નવવધુ આગમન)

આજ   મારે   ભર્યાં  સરોવર   છલ્યાં  રે આનંદભર્યાં
આજ મારે માડીના જીગરભાઈ પરણ્યા રે આનંદભર્યાં

આજ મારે પરણીને જીગરભાઈ પધાર્યા રે આનંદભર્યાં
આજ અમે લાખ ખરચીને લાડી લાવ્યા રે આનંદભર્યાં

આજ અમે ઈડરિયો ગઢ  જીતી આવ્યા રે આનંદભર્યાં
આજ અમે લાખેણી લાડી લઈ  આવ્યા રે આનંદભર્યાં

આજ અમારે હૈયે હરખ ન માય આવ્યા રે આનંદભર્યાં
આજ   મારે   ભર્યાં   સરોવર  છલ્યાં  રે આનંદભર્યાં
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: