આ દશ આ દશ પીપળો

(કન્યા વિદાય)

આ દશ આ દશ પીપળો
        આ દશ દાદાનાં ખેતર
દાદા કાનજીભાઈ વળામણે
        દિકરી ડાહ્યાં થઈને રહેજો

ભૂલજો અમ કેરી માયા
        મનડાં વાળીને  રહેજો
સસરાના લાંબા ઘૂંઘટા
        સાસુને પાહોલે પડજો

જેઠ દેખીને ઝીણાં બોલજો
        જેઠાણીના વાદ ન વદજો
નાનો દેરીડો લાડકો
        એનાં તે હસવાં ખમજો

નાની નણંદ જાશે સાસરે
        એનાં માથાં રે ગૂંથજો
માથાં ગૂંથીને સેંથાં પૂરજો
        એને સાસરે વળાવજો

આ દશ આ દશ પીપળો
        આ દશ દાદાનાં  ખેતર
માતા કાશીબેન વળામણે
        દિકરી ડાહ્યાં થઈને રહેજો
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: