આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું

(આશીર્વાદ)

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું
અહો પ્રભુજી અમર રહો !
આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું
અહો પ્રભુજી અમર રહો !

જ્યારે પારવતીએ તપ ધરિયા
ત્યારે શંકર સરખા સ્વામી મળ્યા
જ્યારે બેનીબાએ તપ ધરિયા
ત્યારે ગુણિયલ રૂડા સ્વામી મળ્યા

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું
અહો પ્રભુજી અમર રહો !

જ્યારે સીતાજીએ તપ ધરિયા
ત્યારે રામજી સરખા સ્વામી મળ્યા
જ્યારે લાડકડીએ તપ ધરિયા
ત્યારે ગુણિયલ રૂડા સ્વામી મળ્યા
આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું
અહો પ્રભુજી અમર રહો !
અહો પ્રભુજી અમર રહો !
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: