એકડો આવડ્યો

(માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

એકડો આવડ્યો,બગડો આવડ્યો,ત્રગડો આવડ્યો સહી
ભણી ગણીને ખૂબ ભણ્યા, પણ પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !

એકડો આવડ્યો,બગડો આવડ્યો,ત્રગડો આવડ્યો સહી
ભણી ગણીને ખૂબ ભણ્યા, પણ પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !

લંડન ફર્યા, પેરિસ ફર્યા, દુબઈ ફર્યા સહી
ફરી ફરીને ખૂબ ફર્યા પણ ફરતાં આવડ્યું નહિ !
જમાઈ તને ફરતા આવડ્યું નહિ !
જમાઈ તને ફરતા આવડ્યું નહિ !

ચાઈનીઝ ખાધું, પંજાબી ખાધું, દેશી ખાધું સહી 
ખાઈ ખાઈને ખૂબ ખાધું પણ ખાતાં આવડ્યું નહિ
જમાઈ તને ખાતાં આવડ્યું નહિ !
જમાઈ તને ખાતાં આવડ્યું નહિ !

બૂટ પહેર્યા, ચંપલ પહેર્યા, સેન્ડલ પહેર્યા સહી
પહેરી પહેરીને ખૂબ પહેર્યા પણ ચાલતાં આવડ્યું નહિ
જમાઈ તને ચાલતાં આવડ્યું નહિ !
જમાઈ તને ચાલતાં આવડ્યું નહિ !

એકડો આવડ્યો,બગડો આવડ્યો,ત્રગડો આવડ્યો સહી
ભણી ગણીને ખૂબ ભણ્યા, પણ પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !
જમાઈ તારા પાંચડાનો પત્તો નહિ !
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: