ઘરમાં નો’તી ખાંડ

(માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

ઘરમાં નો’તી ખાંડ ત્યારે શીદ તેડી’તી જાન ? 
મારા નવલા વેવાઈ

ઘરમાં નો’તી ખારેક ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા પારેખ ? 
મારા નવલા વેવાઈ

ઘરમાં નો’તી ગાગર ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા નાગર ? 
મારા નવલા વેવાઈ

ઘરમાં નો’તી જાજમ ત્યારે શીદને તેડ્યું’તું મા'જન ? 
મારા નવલા વેવાઈ

ઘરમાં નો’તી સોપારી ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા વેપારી ? 
મારા નવલા વેવાઈ

ઘરમાં નો’તા લોટા ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા મોટા ? 
મારા નવલા વેવાઈ

ઘરમાં નો’તા લાડવા ત્યારે શીદ તેડ્યા’તા જમવા ? 
મારા નવલા વેવાઈ

ઘરમાં નો’તા દીવા ત્યારે શીદ માંડ્યા’તા વીવા ? 
મારા નવલા વેવાઈ

ઘરમાં નો'તું  મીઠું ત્યારે શીદ બોલ્યા'તા જુઠું ?
મારા નવલા વેવાઈ
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: