ઢોલ ઢમક્યા ને

(હસ્તમેળાપ સમયે વરપક્ષે)

ઢોલ ઢમક્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
વાજા વાગ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
હૈયાં હરખ્યા  ને વરવહુના હાથ મળ્યા
પ્રેમે નીરખ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
જાણે ઈશ્વર ને પારવતી સાથ મળ્યા 

જેમ નદી ને સરવરના જળ મળ્યા
        એમ વર ને કન્યાના હાથ મળ્યા
જેમ દૂધમાં જાય સાકર ભળી
        એમ વર ને કન્યાની જોડ મળી
જેમ શોભે લહેરો સાગરમાં
        એમ શોભે વર-કન્યા માયરામાં
જેમ ઈન્દ્ર - ઈન્દ્રાણીની જોડ ઠરી
        એમ વર ને કન્યાની જોડ મળી
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: