પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી

(નવવધુને આવકાર)

પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
        ચાલો આપણા ઘેર રે
ઊભા રહો તો માંગુ મારા
        દાદા પાસે શીખ રે
હવે કેવી શીખ રે લાડી
        હવે કેવા બોલ રે
પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
        ચાલો આપણા ઘેર રે
ઊભા રહો તો માંગુ મારી
        માડી પાસે શીખ રે
હવે કેવી શીખ રે લાડી
        હવે કેવા બોલ રે
પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
        ચાલો આપણા ઘેર રે
ઊભા રહો તો માંગુ મારા
        વીરા પાસે શીખ રે
હવે કેવી શીખ રે લાડી
        હવે કેવા બોલ રે
પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી
        ચાલો આપણા ઘેર રે
ઢોલીડાં ઢળુક્યા રે લાડી
        ચડી બેસો ગાડે રે
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: