પરદેશી પોપટો

(કન્યા વિદાય)

એક આવ્યો'તો પરદેશી પોપટો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

એક આવ્યો'તો પરદેશી પોપટો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

બેને મેલ્યા ઢીંગલા ને મેલ્યા પોતિયાં
બેને મેલ્યો સૈયરુંનો સાથ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
એક આવ્યો'તો પરદેશી પોપટો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

બેની જમતા'તા ને મેલ્યા કોળિયા
બેનીએ પકડી સાસરવાટ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

મારી સારી સૈયર ચાલી સાસરે
વાંસે રડતા મેલ્યા એના ભ્રાત રે
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો

એક આવ્યો'તો પરદેશી પોપટો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
બેની રમતા'તા માંડવ હેઠ કે ધુતારો ધૂતી ગયો
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: