માયરામાં ચાલે મલપતા

 
(કન્યાની પધરામણી)

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, માયરામાં ચાલે મલપતા
                મલપતા મલપતા

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, માયરામાં ચાલે મલપતા

               મલપતા મલપતા

બેનીએ સાડી પહેરી છે સવા લાખની
બેનીએ સેલું પહેર્યું છે સવા લાખનું
તો ય બહેનીને પાનેતરનો શોખ
પાનેતરનો શોખ, માયરામાં ચાલે મલપતી
                મલપતી મલપતી

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, માયરામાં ચાલે મલપતા
                મલપતા મલપતા

બેનીએ પહોંચો પહેર્યો છે સવા લાખનો
બેનીએ બંગડી પહેરી છે સવા લાખની
તો ય બેનીને મીંઢળનો શોખ
બેનીને મીંઢળનો શોખ, માયરામાં ચાલે મલપતી
                મલપતી મલપતી

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, માયરામાં ચાલે મલપતા
                મલપતા મલપતા

બેનીએ દામણી પહેરી છે સવા લાખની
બેનીએ દામણી પહેરી છે સવા લાખની
તો ય બેનીને મોડીયાનો શોખ
બેનીને મોડીયાનો શોખ, માયરામાં ચાલે મલપતી
                મલપતી મલપતી

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, માયરામાં ચાલે મલપતા
                મલપતા મલપતા

બેનીએ નથડી પહેરી છે સવા લાખની
બેનીએ હારલો પહેર્યો છે સવા લાખનો
તો ય બેનીને વરમાળાનો શોખ
બેનીને વરમાળાનો શોખ, માયરામાં ચાલે મલપતી
                મલપતી મલપતી

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી, પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર, માયરામાં ચાલે મલપતા
                મલપતા મલપતા

 

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: