મોતી નીપજે રે

(વરપક્ષે માળારોપણ)

લાંબી તે લાંબી સરોવરિયાની પાળ
આ-હે એ પાળે તે મોતી નીપજે રે

મોતી તે લાગ્યું જીગરભાઈ વરને હાથ
આ-હે  ઘેરે રે આવીને ઝગડો માંડિયો

દાદા તે મોરા મુજને પરણાવો
આ-હે મુજને પરણ્યાની દાદા હોંશ ઘણી

ખરચું તો ખરચું લાખ શું બે લાખ
આ-હે મોભીને પરણાવું ઘણી હોંશથી
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: