રેલગાડી આવી

(માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં રીંગણા, જાનૈયા બધાં ઠીંગણા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં લોટા, જાનૈયા સાવ ખોટાં
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં ચોખા, જાનૈયા બધાં બોખા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં લાકડાં, જાનૈયા બધાં માંકડા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: