લાડબાઈ કાગળ મોકલે

(સાંજીનું ગીત)

 

ઘડીએ ઘડીએ લાડબાઈ કાગળ મોકલે

રાયવર  વેલેરો આવ, સુંદરવર વેલેરો આવ

તારાં ઘડીયાં લગન રાયવર વહી જશે

 

હું તો કચરાળી શેરીએ લાડવૈ નહિ હાલું

ઘડી ન વેલો પરણીશ, ઘડી ન મોડો પરણીશ

અબઘડીએ ફૂલવાળી શેરી નીપજે

 

વર તો વગડાનો વાસી, એના પગ ગયા છે ઘાસી

એ તો કેટલા દિ’નો ઉપવાસી

દીકરી દેતું’તું કોણ, જમાઈ કરતું’તું કોણ

તારા ઘડીયા લગન રાયવર વહી જશે

 

હું તો આંબાને તોરણ લાડવૈ નહિ અડું

ઘડી ન વેલો પરણીશ, ઘડી ન મોડો પરણીશ

અબઘડીએ મોતીના તોરણ નીપજે

 

ઘડીએ ઘડીએ લાડબાઈ કાગળ મોકલે

રાયવર  વેલેરો આવ, સુંદરવર વેલેરો આવ

તારાં ઘડીયાં લગન રાયવર વહી જશે

 

હું તો ઠીંકરાંની ચોરીએ લાડવૈ નહિ પરણું

ઘડી ન વેલો પરણીશ, ઘડી ન મોડો પરણીશ

અબઘડીએ તાંબાની ચોરી નીપજે

 

ઘડીએ ઘડીએ લાડબાઈ કાગળ મોકલે

રાયવર  વેલેરો આવ, સુંદરવર વેલેરો આવ

તારાં ઘડીયાં લગન રાયવર વહી જશે

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: