વરને પરવટ વાળો

(ફુલેકાનું ગીત)

મદભર્યો હાથી ને લાલ અંબાડી
ચડે માડીનો જાયો બારહજારી રાજ
કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો

વરની પરવટડીમાં પાન સોપારી
ચાવે માડીનો જાયો બારહજારી રાજ
કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો

વરના બાપુજી બાબુભાઈ ઓરેરા આવો
ઓરેરા આવી વરના મનડાં મનાવો રાજ
કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો

પરથમી બધી વરના પગ હેઠળ બિરાજે
નવખંડ ધરતીમાં વરરાજો પોરસાઈ ચાલે રાજ
કેસરના ભીના વરને પરવટ વાળો
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: