સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો

(લગન લખતી વખતે)

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સજ જો રે ઘરની મેનાને શણગાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

અક્ષર અક્ષર પરોવતા મંગળતા કોતરી
કંકુ છાંટીને આજ લખી રે કંકોતરી

તેડાવો રે મંગલ ગીતો ગાતાં નર ને નારને
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

કંકુને પગલે પગલે પ્રભુતા પગ માંડશે
જીવનના સાથિયામાં ઈન્દ્રધનુ જાગશે

રેલાવો રે રંગોળીમાં રંગ ધાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે

સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો નર ને નાર રે
ઊડતો ઊડતો જીયાવર પોપટ બેઠો તોરણે
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: