હળવે હળવે પોંખજો

(પોંખણા વખતે વરપક્ષે ગવાતું ફટાણું)

હળવે હળવે પોંખજો રે લટકાળી
હળવે હળવે પોંખજો રે કામણધીંગી
એ વર છે વેવાઈનો લાડકડો

કોકનો ચૂડલો પહેરીને
જમાઈ પોંખવા ચાલી
જૂઓ રે જમાઈરાજ સાસુજીનો લટકો
લટકો ને મટકો ચડી જાશે ચટકો
હળવે હળવે પોંખજો રે લટકાળી

માંગ્યો સાડલો પહેરી
જમાઈ પોંખવા ચાલી
જૂઓ રે જમાઈરાજ સાસુજીનો લટકો
લટકો ને મટકો ચડી જાશે ચટકો
હળવે હળવે પોંખજો રે કામણધીંગી

 

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: