હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો

(હસ્તમેળાપ સમયે કન્યાપક્ષે)

હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા
ઉત્તમ કુળની છે કન્યા વરરાજા

ઈશવર પારવતીની જોડ વરરાજા
અમ ઘરની શોભા તમને સોંપી વરરાજા
એ શોભાથી તમ ઘર દીપશે વરરાજા
હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા

રામ  સીતાની જોડ વરરાજા
અમારું રતન તમને સોંપ્યું વરરાજા
તેનું કરજો  જતન  વરરાજા
હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા

ઈન્દ્ર-ઈન્દ્રાણીની જોડ વરરાજા
પ્રીતે જોડો હાથ પંચ સામે વરરાજા
અમારી બેની તમને સોંપ્યા વરરાજા
હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા

કૃષ્ણ-રૂખમણીની જોડ વરરાજા
જુગ જુગ જીવો તમારી જોડ વરરાજા
માડીના હેત તમને સોંપ્યા વરરાજા
હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા

આશિષ દઈએ અમે આજ વરરાજા
પૂરા થાઓ તમારા સૌ કોડ વરરાજા
હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા
ઉત્તમ કુળની છે કન્યા વરરાજા
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: