અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કિયા તે ગામનાં ગોરી રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

અમે નવાનગરના ગોરી રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કિયા તે ગામથી આવ્યા રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

અમે પોરબંદરથી આવ્યા રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કેટલી તે બેન કુંવારી રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

અમે સાતે બેન કુંવારી રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

તમે કેટલા ભાઈ કુંવારા રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

અમે સાતે ભાઈ કુંવારા રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

તમને કઈ કન્યા ગમશે રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

અમને શામળી કન્યા ગમશે રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

એ કાળીને શું કરશો રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

એ કાળી ને કામણગારી રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી

અમે નવાનગરની છોરી રાજ
અચકો મચકો કાં રે લી
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: