આશા ભર્યા તે અમે આવિયાં

આશા ભર્યા તે અમે આવિયાં

ને મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

શરદપૂનમની રાતડી ને

કાંઈ ચાંદો ચડ્યો આકાશ રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

આશા ભર્યા તે અમે આવિયાં

ને મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

વૃંદા તે વનના ચોકમાં

કંઈ નાચે નટવરલાલ રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

આશા ભર્યા તે અમે આવિયાં

ને મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

જોતાં તે વળતાં થંભિયાં

ઓલ્યા નદિયું કેરા નીર રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

આશા ભર્યા તે અમે આવિયાં

ને મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

અષ્ટકુળ પર્વત ડોલિયા ને

ઓલ્યા ડોલ્યા નવકુળ નાગ રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

આશા ભર્યા તે અમે આવિયાં

ને મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

મે’તા નરસૈયાના સ્વામી શામળિયા

સદા રાખો ચરણની પાસ રે

આવેલ આશા ભર્યા

 

આશા ભર્યા તે અમે આવિયાં

ને મારે વાલે રમાડ્યા રાસ રે

આવેલ આશા ભર્યા

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: