ઢોલીડા ઢોલ તું વગાડ

ઢોલીડા ઢોલ તું વગાડ, ગરબો હેલે ચઢયો રે
સૂતેલા માનવી જગાડ, ગરબો હેલે ચઢયો રે ….

 

દેજો રંગતાળી ને વાગે છે તાળી.
ગરબે છંટાયા ગુલાલ … ગરબો હેલે ચઢયો રે ….

 

ગરબો ગાજે છે પેલા ગબ્બરના ગોખમાં
ડુંગરમાં બોલે છે મોર … ગરબો હેલે ચઢયો રે ….
ગરબો જોવાને તમે એકવાર આવજો
સરખી સાકેલીઓની સાથ … ગરબો હેલે ચઢયો રે ….

 

ચારે બેનો રમે ચાચર ચોકમાં
રત્ન તળાવડીની પાળ … ગરબો હેલે ચઢયો રે ….
ઢોલીડા ઢોલ તું વગાડ, ગરબો હેલે ચઢયો રે

 

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: